Tag Archives: Ứng dụng nông nghiệp

Công nghệ nano có thể thay đổi cả thế giới

Công nghệ nano có thể thay đổi cả thế giới

“Công nghệ nano có thể thay đổi cả thế giới, không một quốc gia nào là không quan tâm đến lĩnh vực này bởi tính ứng dụng trong hầu hết đời sống xã hội. Vấn đề là chọn hướng đi